Hovedseksjon

Tverrfaglig og temabasert

Skoleåret deles inn i temaperioder med omtrent seks ukers varighet. Noen temaperioder kan være kortere avhengig av innholdet og ferier. I hver temaperiode går 3-4 fag sammen om et tema, mens øvrige fag kan fungere som støttende fag. I en temaperiode utgjør arbeid med tema omtrent en tredel av elevenes timer.

Hvorfor jobber vi tverrfaglig?

Utdanningsdirektorat (Udir) beskriver kompetanse slik:

"Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og forutsetter evne til refleksjon og kritisk tenkning."

Videre beskriver Udir dybdelæring slik:

"Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre."

Dybdelæring vil føre til at elevene får en varig forståelse sammenhenger i fag og mellom fag(områder). Læreren må hjelpe elevene med å se disse sammenhengene, og en måte å gjøre det på er å organisere opplæringen tverrfaglig. Vi skal utdanne elever som skal fungere i et samfunn som ikke er delt inn i fagsiloer og vil ha behov for å kunne se sammenhenger mellom ulike fagområder. Tverrfaglig organisering av opplæringen vil trene elevene i nettopp dette.

Hvordan jobber vi tverrfaglig?

Elevene har egne timer på timeplanen som heter TEMA, og disse timene utgjør rundt en tredel av elevenes timeplan. Elevene vil i disse timene over en seksukers periode fordype seg i et tverrfaglig tema enten individuelt eller i grupper. Arbeidsmetoden som benyttes i temaperiodene er knyttet til innholdet temaet og vil variere fra periode til periode. Elevene vil av og til også kunne velge arbeidsmetode selv.

Til høyre på siden vil du se eksempler på temaperioder vi gjennomfører/har gjennomført.