Hovedseksjon

Vår profil

Nordstrand ungdomsskole og skolegård, kveldstid

Du finner oss i Nordstrandveien 29, mellom Nordstrand skole og Andersendammen.

Relevant opplæring

På Nordstrand skole skal elevene få utvikle kunnskap og ferdigheter på en måte som gjør dem i stand til å takle fremtidige kjente og ukjente situasjoner. Med fokus på kritisk tenkning og refleksjon vil ungdommen gå videre i livet med et sunt blikk på både fag og samfunnet rundt seg.

Med varierte arbeidsformer og praktisk tilnærming vil skolen være en arena for alle elever og alle elever skal oppleve skolen som både relevant, meningsfull og ikke minst trygg.

Vurdering og selvregulering

På Nordstrand ungdomsskole skal vi være gode på vurdering. Lærerne skal gi elevene tilbakemeldinger underveis som motiverer elevene og som gjør at de forstår hva som skal til for å komme seg videre i fagene. Elevene skal vurdere seg selv og på den måten bli godt kjent med eget arbeid og egen læring. Vi utvikler oss ulikt, vi trives med ulike arbeidsformer og har ulik tilnærming til egen læring. Vi vil ha fokus på læring og elevene skal bli så godt kjent med egen læring at de vil opptre som selvregulerte elever som velger egne strategier og som vet hvordan de skal utnytte lærernes tilbakemeldinger.

Temabasert tverrfaglighet

I de nye læreplanene gjeldende fra høsten 2020 er tverrfaglighet og dybdelæring begreper som ofte har blitt trukket frem. De tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring og demokrati og deltakelse. Disse temaene skal gjennomsyre fagene og vil føre til en annen måte å organisere skoledagen på. Vi vil jobbe tverrfaglig og temabasert både med tanke på disse temaene og andre sammenfallende tverrfaglige tema i fagene. Det vil innebære at vi jobber med et tema i flere fag på samme tid og over tid. Dette vil gi elevene en dypere innsikt og forståelse, og kanskje vil til og med ett fags vinkling fungere motiverende overfor fag man kanskje ikke er så motivert for i utgangspunktet.

Vi skal være digitale

Vi skal satse på læringsteknologi og læringsressursene vil i all hovedsak være digitale. Alle elever skal jobbe aktivt med Office 365 som legger til rette for dybdelæring og samhandling med andre – og vi tror dette motiverer elevene. Vi vil benytte oss av apper, video, podcast, samskrivingsverktøy, digitale simuleringer og spill.

Elevmedvirkning

Som ny elev på Nordstrand ungdomsskole vil du være med å starte en helt ny skole med en helt egen kultur. Det er derfor viktig at alle elever tar eierskap til skolens miljø, læringsmiljøet i klasserommet og egen læring (se avsnitt om vurdering). Det betyr at alle elever inviteres til å ta aktivt del i skolemiljøet og ikke minst være en aktiv deltaker i sitt eget læringsarbeid – og det vil være god hjelp og støtte å få underveis.

Gjennom elevrådet vil elevene få en mulighet til å jobbe i tett dialog med skolens ledelse om viktige tema som skoleutvikling, skolemiljø og andre ting som elevene er opptatt av ved skolen sin.